Komunikaty

Terminy podatkowe w marcu 2015 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

09 – poniedziałek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za luty br.,

16 – poniedziałek:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za luty br., przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

20 –piątek:
* należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
* ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
* to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w lutym,
* podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za luty br.,
* osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br.,
* osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br.,

25 – środa:
* termin złożenia deklaracji VAT-7 za luty oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
* termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za luty br., przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

31 – wtorek:
termin złożenia zeznania za 2014 r. w podatku dochodowym od osób prawnych (druk CIT-8) oraz wpłacenia podatku wynikającego z tego zeznania (obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym również stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, itp.).
  Czytaj więcej...
Dzień otwarty 7.03.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 marca 2015 r. (sobota) organizujemy "Dzień otwarty" w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu. W dniu tym podatnicy będą mogli pobrać druki formularzy podatkowych, złożyć dokumenty (m.in. deklaracje, zeznania za 2014 r.).

W ramach dnia otwartego pracownicy urzędu będą pomagać w elektronicznym złożeniu zeznania za 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego urzędu w godzinach od 9.00 do 13.00 (w dniu 07.03.2015 r.).
  Czytaj więcej...
Zeznania osób prawnych (przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.) Przypominamy, że stosownie do postanowień art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku (dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy)  obowiązani są do sporządzenia oraz złożenia - we właściwym urzędzie skarbowym - zeznania podatkowego (CIT-8) za 2014 r.

Poza jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą zeznanie takie składają m.in. również: wspólnoty mieszkaniowe, związki zawodowe, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe.

Zeznanie należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Dzień ten jest również ostatnim dniem na dokonanie wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z przedmiotowego zeznania.

Przypominamy również, że podatnicy obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują to sprawozdanie do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. Dodatkowo spółki obowiązane są załączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.  Czytaj więcej...
Nowy obowiązek płatników - informacje o dochodach za 2014 r. w formie elektronicznej   Ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., określono nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych dokumentów, głównie o symbolu PIT.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów płatnik (pracodawca) obowiązany jest sporządzić informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 dla więcej niż 5 podatników (pracowników) lub informacje takie są składane przez biuro rachunkowe, to ww. dokumenty oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dokument elektroniczny) zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać dokument IFT-3, który może być składany tylko w tej formie.
Jeśli powyżej wymienione informacje i deklaracje będą sporządzane za nie więcej niż 5 podatników (pracowników) i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, to można je złożyć w formie papierowej. W tym przypadku obowiązuje krótszy termin na ich złożenie, gdyż informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzane w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, natomiast termin sporządzenia i przesłania tych informacji podatnikowi (pracownikowi) pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym). Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Powyższym zmianom towarzyszy udostepnienie przez Ministerstwo Finansów  Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z)  oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. ©
  Czytaj więcej...

 
 
   >>> nowe obowiązki płatników - zobacz jakie to ważne <<<  *** www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - to jedyny autoryzowany - przez MF - portal do składania zeznań podatkowych *** 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

1154836 gości

Gościmy

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b
59-900 Zgorzelec
 

NIP: 615-102-40-71

Regon: 230000849

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30 do 15.30
środy - 7.30 do 18.00 

 
 

Jak do nas trafić      mapa


Obsługa osoby niesłyszącej, niewidomej, głuchoniemej
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu informuje, iż osoby niesłyszące, niewidome, głuchonieme mają prawo skorzystać z pomocy osoby przez siebie wybranej, w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z pracownikiem urzędu skarbowego. Ponadto kontakt z urzędem można nawiązać poprzez wysłanie faksu, drogą e-mail, kontaktu telefoniczny, bądź osobisty i poinformować o potrzebie załatwienia sprawy. Informacje o zaplanowanej wizycie w urzędzie osoba niesłysząca, niewidoma, głuchoniema, powinna zgłosić na co najmniej trzy dni przed planowaną wizytą  w urzędzie skarbowym.
Poniżej możliwe formy kontaktu:
1)      osobisty lub telefoniczny – sala obsługi klienta (tel.: 75 649 48 88),
2)      elektroniczny (e-mail) –
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
3)      Fax – (tel.: 75 64 92 900),
4)      listownie – adres urzędu: Urząd Skarbowy w Zgorzelcu; ul. Boh. II Armii WP 8b  59-900 Zgorzelec.

Kierownictwo Urzędu:

Naczelnik: Władysław Sikora
Zastępca Naczelnika: Krystyna Wilgosz
Główny Księgowy: Jadwiga Stefańska
 
W sprawach skarg i wniosków Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika
przyjmują interesantów:
 
- w poniedziałki od godz. 13.00 do 15.00
- w środy od godz. 13.00 do 15.00.
          
 

© 2015 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement